kiona nens

KIONA - com a centre

Els professionals de KIONA entenem que cadascú
(nen, nena, jove,...) viu els seus moments evolutius,
propis i diferenciats que s'han d'entendre i respectar, però dinamitzant la seva evolució.

Sempre que sigui necessari, cal coordinar les informacions i ajudes que els diversos especialistes (neuròlegs, pediatres, mestres,...) poden aportar.

Creiem que és molt important, en el treball amb nens i joves, la comunicació i el seguiment amb els educadors, és a dir, pares i mestres que intervenen en la seva formació.

A KIONA opinem que el nostre treball ha de ser interdisciplinari perquè la persona necessita desenvolupar-se harmònicament en totes les seves àrees.
KIONA - una eina de treball

A KIONA oferim l'assessorament i l'orientació en cadascun dels diferents àmbits: logopèdic, psicològic, pedagògic sempre a partir d'un diagnóstic global.

Cada àrea és atesa per professionals especialitzats.

* dificultats en lecto-escriptura, dislèxia, disortografia, discalcúlia, disgrafia,...
* quequesa, dislàlia, disfonia, retard del llenguatge
* problemes de relació, ansietat, hiperactivitat, timidesa, agressivitat, atenció i concentració, pors, estats depressius, mutisme,...
* dificultats de comunicació pares-fills, dubtes en les diferents etapes o moments crítics, situacions conflictives,...
* manca d'hàbits en el treball escolar, baix rendiment,...
* problemes de coordinació motriu, to muscular inadequat (rigidesa o musculatura tova), lateralitat, desorientació espai-temps,...
* problemes d'eficiència visual que interfereixen en l'aprenentatge,...

ASSESSORAMENT INDIVIDUAL

PSICOTERÀPIA

LOGOPÈDIA

REEDUCACIÓ ESCOLAR

TERÀPIA RELACIONAL I EMOCIONAL

TERÀPIA FAMILIAR

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL